Nelere İnanıyoruz? [İnanç Bildirgemiz]

  1. Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes), -Eski ve Yeni Antlaşma (Ahit) olmak üzere- Tevrat, Mezmurlar (Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile İncil’den ibaret ve tümüyle Tanrı esinidir. Bu nedenle, inanç ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynaktır. (Luka 24:44; 2.Tim.3:16,17;…)
  2. Tek bir Tanrı vardır. Özünde tektir ama tekliğinde, Kendini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak açıklamıştır. O, evreni yaratan ve koruyup devam ettirendir. Kendi varlığını açıklamak, insanları kurtarmak ve dünyanın sonunda yargılamak konusun-daki mutlak kudretine ve sonsuz lütfuna inanırız. (1.Tim.2:5; 2.Ko.13:14;…)
  3. Tüm insanlar günaha düşmüş ve Tanrı katında suçludurlar. Bu yüzden her insan doğal haliyle Tanrı’nın gazabına uğramış cehenneme mahkûm edilmiş bulunuyor. (Yuh.3:36; Ro.3:23; Efes.2:1-2;…)
  4. İsa Mesih Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü (Kelâmıdır)’dır. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir. Bu doğrultuda Tanrı’nın Oğlu unvanı verilen İsa Mesih, insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirilmiştir. Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek sevaptır. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterlidir. (Yuh.1:1,12-14; Ro.5:18; 1.Ko.15:3-4; İbr.5:9-10;…)
  5. Tövbe eden insan, günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman etmekle Tanrı’nın lûtfuyla aklanır. İmanlı, kurtulmuş olmasının sonucu olarak, Rab’bin önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Ef.2:8-10;…)
  6. Tanrı’nın Kutsal Ruhu insanı aydınlatır ve kişinin tövbe edip iman ettiği anda yeniden doğmasını sağlar. Ve o anda iman eden kişi Kutsal Ruh’la mühürlenir. Bu, sonsuz kurtuluşunun güvencesini sağlar. Kutsal Ruh imanlının içinde yaşar ve kutsal yaşaması için her yönden etkindir. (Ef.1:13-14;…)
  7. İnanlılar Topluluğu, bu kurtuluş müjdesine dayanarak İsa Mesih’in kendisinin kurmakta olduğu topluluktur. Tüm kurtulanlar, Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak üzere Mesih’te bina edilirler. (Mat.16:18; Ef.2: 21-22;…)
  8. Rab İsa Mesih tekrar gelecektir: topluluğunu kendi yanına alıp götürmek için, gözle görülür bir biçimde öz insansal bedeniyle yeryüzüne kudret ve görkemle dünyayı yargılamak için ve egemenliğini kurmak için. (Yuh.14: 2-3; Elç.1:11; Mat.25:31…)